Office学院问题解答系统 > Excel电子表格 > 公式与函数 > 如何把若干个分表的信息汇总到总表
已关闭
如何把若干个分表的信息汇总到总表 发票,号码,金额,总表,按照
悬赏分:5 - - 阅读次数: 举报
当我把若干个分表的数据按照发票号码填写金额时,总表就会按照分表的数据,自动按照发票号码信息汇总到总表,表格如下:
发票号码 客户名称 金额
1234
1235
1236
1237
分表1:
发票号码 客户名称 金额
1234         A               12
1236         A                16
分表2:
发票号码  客户名称  金额
1235           B               18
1237           B                12
共 0 条答复